A RIEL Elektronikai Kft. kiemelt figyelmet fordít az ügyfelei és partnerei által megadott személyes adatok megfelelő kezelésére. A tudomásunkra jutó valamennyi személyes adatot bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelő módon kezeljük. Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részét jogszabályi megkötések alapján kezeljük vagy tároljuk.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név: RIEL Elektronikai Kft.
Adószám: 12172171-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-352985
Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 24.
Telefon: +36 1 236 8090
E-mail: info[kukac]riel.hu
Honlap: https://www.riel.hu

Adatkezelések

Webshop

A kezelt adatok köre

Rendszerünk személyes adatokat a rendelési folyamathoz szükséges mértékben tárol. A webes vagy személyes regisztráció eredményeképpen az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, cím, telefonszám, mobilszám, fax, e-mail cím, jelszó. A jelszavakat visszafejthetetlen módon, titkosítva tároljuk.

Az adatkezelés célja

A megadott adatokat a honlapunkon (www.riel.hu) igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük, ezeket a rendelés teljesítése során, valamint az általános üzleti ügymenethez szükséges tájékoztatásra használjuk.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a számviteli bizonylatokon szereplő adatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie)

A RIEL honlapjának (www.riel.hu) használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a technikai üzemeltetés érdekében a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek - az Ön hozzájárulása esetén - különböző technikai információkat továbbítanak a RIEL részére. Ezen technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. Az alkalmazott sütik az Ön hozzájárulása esetén információkat biztosítanak a honlap üzemeltetéséhez. A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói, illetve kényelmi szolgáltatások technikai akadályok miatt nem teljes körűen biztosítottak. A sütik kezelését lehetősége van saját böngészőjének beállításainál is módosítani.

Fizetés

Tudomásul veszem, hogy a RIEL Elektronkiai Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 24.) adatkezelő által a(z) riel.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Hírlevél

A kezelt adatok köre

Hírlevelet csak erre a célra történő külön feliratkozás esetén küldünk. Marketing célú megkereséseinkhez az alábbi adatokat kezeljük: név, e-mail cím, cégnév, partnertípus.

Az adatkezelés célja

Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése és az adatkezelők saját ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

Rendezvények

A kezelt adatok köre

Rendezvényeink szervezéséhez kapcsolódóan az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

Rendezvényeink szervezése során a kapcsolattartáshoz és az oktatások eredményességének, teljesítésének követéséhez szükséges adatokat vesszük fel.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

Műszaki segítségnyújtás

A kezelt adatok köre

Partnereink hozzánk érkező, műszaki segítségnyújtással kapcsolatos megkeresései kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

Műszaki segítségnyújtás során a kapcsolattartáshoz és segítségnyújtáshoz közvetlenül szükséges adatokat vesszük fel. Az adatokat minőségbiztosítási okokból elemezzük.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

Levelezések

A RIEL Elektronikai Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.

Jelentkezések álláshirdetésre

A hozzánk beérkezett jelentkezéseket a kiválasztási folyamat során és az azt követő egy évig tároljuk.

Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

A RIEL kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. A személyes adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem értékesítjük és nem adjuk át, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően előírja. Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges körben adható át a hatóság részére.
Az adatokat saját szervereinken és tárhelyszolgáltató által biztosított szervereken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá, továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésre állását. Ahogy eddig is, úgy ezután is mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

Jogorvoslat

A RIEL megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt tehet.
Ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a RIEL-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a RIEL, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi, joga van tiltakozni az adatkezelőnél.
Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről

A foglalkoztató a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) 25.§-a szerinti információ-nyújtási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

I. A FOGLALKOZTATÓ MEGNEVEZÉSE:

RIEL Elektronikai Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 24. (a továbbiakban, mint Foglalkoztató)

II. A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSE:

1. A Foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerét működteti: Asztalos Ilona (a továbbiakban: Működtető)

2. A bejelentések fogadása a Működtető alábbi elérhetőségein történik:
Személyesen: A RIEL Elektronikai Kft. székhelyén, a 1139 Budapest, Röppentyű utca 24. szám alatt, munkanapokon 9-15 óráig, előre egyeztetett időpontban
Levélben: RIEL Elektronikai Kft, a 1139 Budapest, Röppentyű utca 24.
Telefonon: +36 20 510 1454 (A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre)
E-mailben: bejelentes[kukac]riel.hu

3. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás:
3.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A munkáltató által megállapított munkavállalói magatartási szabályok megsértése is bejelenthető. A bejelentésre jogosult (Panasztörvény 20.§) a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni.
3.2. A rosszhiszemű bejelentőt nem illetik meg a Panasztörvényben írt bejelentővédelmi jogok. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. A bejelentés nem valósíthat meg bűncselekményt vagy szabálysértést.

III. TÁJÉKOZTATÓ A PANASZTÖRVÉNY SZERINTI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZEREKRŐL ÉS ELJÁRÁSOKRÓL

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert az érintett szervnél egy erre a célra kijelölt, e feladatkörében nem utasítható személy vagy szervezeti egység működtetheti. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére egyebekben a Panasztörvény közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2023. december 11.